windpark oude maas

Windpark Oude Maas - renewable factory

Waarom een windpark in de Gemeente Hoeksche Waard?

De noodzaak om de energievoorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie. Eneco en renewable factory steunen dit met dit lokaal project! De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de vijf windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. De groene stroom zal lokaal gebruikt worden en omwonenden krijgen de kans om bij te dragen aan dit unieke project.
Windpark Oude Maas - renewable factory

Ligging

De vijf windturbines worden gebouwd langs Oude Maas. De twee turbines ten westen van de A29 worden ontwikkeld door Eneco, de drie ten oosten van de snelweg zijn van renewable factory.

Windpark Oude Maas in cijfers

Aantal turbines:
Fabrikant en type:
Vermogen:
Ashoogte:
Rotorhoogte:
Tiphoogte:
Totaal vermogen windpark:
Stroomproductie:
Is genoeg voor:
Bespaarde CO2:
5
Nordex N131
3,6 MW
120 meter
131 meter
185,5 meter
18 MW
± 67.000 MWh per jaar
24.000 huishoudens
35.000 tot 40.000 ton per jaar
Windpark Oude Maas - renewable factory

Geschiedenis

De Hoeksche Waard is één van de Zuid-Hollandse Eilanden. Een waard is een oude naam voor een vlak landschap in een rivierengebied. Waarden zijn ontstaan onder invloed van oude wisselende lopen van kreken en worden geheel of gedeeltelijk door rivieren omgeven. De Hoeksche Waard is een mozaïek van middeleeuwse polders en wordt door het Spui gescheiden van Voorne-Putten, door de Oude Maas van IJsselmonde en door de Dordtsche Kil van het Eiland van Dordrecht. Het brede Haringvliet en het Hollands Diep vormen de barrière naar Goeree-Overflakkee en het vasteland van Noord-Brabant. Het Vuile Gat vormt in het zuidwesten de scheiding met het eiland Tiengemeten. In het begin van de 16eeuw vormden ingepolderde stukken land een stelsel van kleine eilandjes in een gebied bestaande uit slikken en schorren. In de loop van de 16e eeuw werd vanuit de oostelijke polders richting het westen een aantal aangrenzende gebieden ingepolderd en vanaf het eind van de 16e eeuw werd de inpoldering richting het zuiden en oosten uitgevoerd.
Oude Maas in 1860. In het rood het projectgebied. De voorbereidingen van het ontwikkelen van het windpark zijn begonnen in 2012. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is gekeken wat de impact is van de turbines op de omgeving. Gekeken is naar verschillende sectorale aspecten zoals: geluid, slagschaduw, ecologie, externe veiligheid, landschap, archeologie, bodem en water. Op basis van onder andere dit milieuonderzoek is een vergunning verleend in 2015. De Raad van State heeft deze in 2019 onherroepelijk verklaard. Ondanks wat vertraging hopen de initiatiefnemers eind 2021 te kunnen starten met de bouw. In 2022 zouden dan de windturbines moeten gaan draaien.
Windpark Oude Maas - renewable factory

Veel gestelde vragen

Om klimaatverandering te bestrijden moet we onze energievoorziening verduurzamen. Dat betekent dat we moeten overstappen op duurzame bronnen van energie, zoals windturbines en zonnepanelen. In Nederland waait het vaak en hard: ideaal voor het opwekken van stroom met windturbines.
De locatie Oude Maas is in de Visie Ruimte en Mobiliteit aangewezen als ‘locatie voor windenergie’. Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft deze locatie gekozen vanwege de combinatie van wind met technische infrastructuur en de grootschalige scheidslijn tussen land en water.
De as van de windturbines komt op een hoogte van 117 meter. De tiphoogte (het hoogste punt van de rotor) is 185 meter.
Windturbines maken geluid waarvoor in Nederland strenge geluidnormen gelden. Dit geluid is echter enkel in de directe omgeving van de windturbines te horen: meestal valt het geluid van de turbines weg tegen andere bronnen van geluid, zoals het bestaande achtergrondgeluid van wegen, bomen en struiken.
Windturbines kunnen slagschaduw veroorzaken. Voor woningen in de omgeving is het hinderlijk als de schaduw op de gevel van de woning of in woonruimtes valt. Daarom is er landelijke regelgeving die bewoners tegen slagschaduw beschermt. Per woning mag per jaar maximaal 17 dagen en niet meer dan 20 minuten per dag slagschaduw op de gevel plaatsvinden. In totaal is dat maximaal 5,6 uur per jaar. Om aan deze regel te kunnen voldoen zijn de windturbines voorzien van een slagschaduw stilstand voorziening. Een sensor op de turbine meet of de zon schijnt. Op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, die zijn aangepast aan de stand van de zon, zal de windturbine uitgaan als de zon schijnt. Eneco en REF hebben de keuze gemaakt om slagschaduw terug te regelen naar 0 uur bij de woningen in de omgeving. Meer weten? Hier kunt u meer lezen over het thema slagschaduw.
Onderzoek dat de initiatiefnemers van het windpark hebben laten uitvoeren toont aan dat de effecten op de natuur zeer beperkt zijn.

In een natuuronderzoek of Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het beoogde windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij mogen geen significante effecten optreden op de populaties. Normaliter zijn de effecten beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen huisdieren zoals katten eisen veel meer slachtoffers.

Nederland is over het algemeen zeer geschikt om stroom uit wind op te wekken: het waait hier vaak en hard. Vooral in het zuidwesten van ons land (waar Windpark Oude Maas zich bevindt) staat voldoende wind om een rendabel windpark te exploiteren.

Met de windturbines wordt naar verwachting rond 67.000 MWh opgewekt, wat gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 24.000 huishoudens.

Windturbines die hoger zijn dan 150 meter moeten verplicht worden uitgerust met deze zogenaamde obstakelverlichting. Dit komt voort uit internationale regelgeving voor de veiligheid van het luchtverkeer.

De huidige moderne windturbines hebben gemiddeld een levensduur van ongeveer 25 jaar.

De initiatiefnemers zijn verplicht zorg te dragen voor verwijdering van de windturbines aan het einde van hun looptijd. Veel onderdelen en materialen van de turbines kunnen worden hergebruikt.

Dat kan! De exacte vorm van de financiële participatie zal begin 2023 worden gepresenteerd, maar het staat vast dat een gedeelte van het windpark en daarmee de winst in handen komt van de omgeving.

Windpark Oude Maas - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.