zorg voor de leefomgeving

Landschap

In 2015 heeft de provincie Zuid-Holland landschappelijk onderzoek laten doen naar de Oude Maas en Heinenoord. Door het grootschalige karakter van de A27 en Oude Maas is de locatie van het windpark een logische plek. Het windpark markeert de scheidingslijn tussen land en water. Het bevordert de oriëntatie en ondersteunt de waarneembaarheid van de maatvoering van de grote eilanden.

Foto van de Oude Maas; Aan de andere zijde van de Oude Maas komen de 5 turbines.

Dat windmolens effect hebben op het landschap staat buiten kijf. De provincie Zuid-Holland probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. In de visie Ruimte en Mobiliteit (2018) geeft de provincie aan dat windenergie passend is langs grootschalige infrastructuur, op grote bedrijventerreinen of op de grote scheidslijnen tussen land en water; de randen van de Zuid-Hollandse eilanden. Windturbines worden geplaatst waar ‘daar waar het waait’ , ‘daar waar energie gevraagd wordt’ en ‘daar waar ze aan kunnen sluiten bij grote landschappelijke structuren’.

De windturbines zullen lokaal de horizon domineren en effect hebben op de beleving van het landschap. Om dit zichtbaar te maken hebben de initiatiefnemers visualisaties van het toekomstige windpark gemaakt. Ook is er in het kader van de ruimtelijke onderbouwing een landschappelijke beoordeling opgesteld.

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Hoeksche Waard.