windpark oude maas

Persberichten

Gepubliceerd 5 september 2022

Vanaf 12 juli jl. zijn de eerste windturbines van Windpark Oude Maas in proefbedrijf gegaan. Tot nu toe draaien er 4 windturbines en de verwachting is dat komen week de laatste windturbine ook kan beginnen met het proefbedrijf. Deze turbine heeft vertraging opgelopen met de montage, omdat er een paar onderdelen recent pas geleverd zijn. Klik hier om het gehele persbericht te downloaden.

Gepubliceerd 17 juni 2022

Deze week is een geluidsmeting gestart in Barendrecht en de Hoeksche Waard naar het geluid van de turbines van Windpark Oude Maas. Naar aanleiding van de geluidsinformatieavond van 2 juni vindt het onderzoek plaats om vast te stellen hoeveel geluid de turbines maken in de omgeving. De meting neemt een aantal maanden in beslag. De komende weken zullen de windturbines stuk voor stuk in proefbedrijf gesteld worden. Klik hier om het gehele persbericht te downloaden.

Verslag tweede online geluids-informatieavond

Video afspelen

Om de omgeving van Windpark Oude Maas goed te informeren over het geluid van de windturbines is er op donderdag 2 juni 2022 voor de tweede keer een online geluids-informatieavond georganiseerd. Omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden waren van harte uitgenodigd om deze avond online bij te wonen. 

De presentatie van de eerste geluids-informatie avond van donderdag 24 februari 2022 kunt u hier nalezen. De complete teams-meeting van de tweede geluids-informatie avond van donderdag 2 juni 2022 kunt u hier boven bekijken.

Windpark Oude Maas

Langs de Oude Maas realiseren Eneco en renewable factory een windpark met 5 windmolens. Windpark Oude Maas zal met een totaal opgesteld vermogen van 17,55 MW jaarlijks ongeveer 67.000 MWh aan groene stroom opleveren. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens.

Met de komst van het windpark wordt een grote bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard. De ambitie van de gemeente is namelijk om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat alles wat in de Hoeksche Waard gedaan wordt geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Eneco en renewable factory dragen hier graag aan bij met dit met dit project.

het project

renewable factory

Waarom

De noodzaak om de energie-voorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zat de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie. 

Eneco en renewable factory steunen dit met dit lokale project!

Location blue

Waar

De vijf windturbines worden gebouwd langs de Oude Maas. Twee turbines worden ontwikkeld ten westen van de A29, en drie turbines ten oosten van de snelweg.

De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de vijf windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. De groene stroom zal lokaal gebruikt worden en omwonenden krijgen de kans om bij te dragen aan en te profiteren van dit unieke project.

Governement blue

Nieuwsbrief

Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen die volgen uit de visie De Buitenzomerlanden van de Gemeente Hoeksche Waard wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven.

energie om te delen

renewable factory

Lokaal eigendom

Eneco en renewable factory hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op het beoogd projectgebied duurzame energie op te gaan wekken. We zijn hiermee voornemens een bijdrage te leveren aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van de gemeente Hoeksche Waard.

De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied.

renewable factory

Participatie

Wij vinden het zeer belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden goed te betrekken en te informeren. 

Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt door middel van financieële participatie.

zorg voor de leefomgeving

Geluid en slagschaduw

Windmolens maken geluid. In Nederland gelden strenge geluids-normen voor windturbines om omwonenden te beschermen tegen hinder. De normen voor windturbines zijn vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld snelwegen. Voor windmolens gelden echter strengere rekenregels dan voor wegen vanwege het specifieke geluid da een turbine produceert.

Zodra de zon op de rotorbladen van een windmolen schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Door het draaien van de bladen door de zon ontstaat een hinderlijk ‘stroboscopisch’ effect. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.

Ecologie en landschap

Een windpark kan gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving. Uit de onderzoeken blijkt dat de gevolgen echter beperkt zijn: de windmolen zorgen niet voor blijvende of ernstige verstoring van gebieden of soorten. 

Daarnaast hebben windmolens ook effect op het landschap staat buiten kijf. De provincie Zuid-Holland probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. Windturbines worden geplaatst waar ‘daar waar het waait’ , ‘daar waar energie gevraagd wordt’ en ‘daar waar ze aan kunnen sluiten bij grote landschappelijke structuren’.

renewable factory

Bomenkap

De komst van de windmolens op de gekozen locaties betekent dat er 1014 bomen gekapt moeten worden. Het in in dat geval verplicht om de gekapte bomen en verdwenen natuur op een andere plek te compenseren.Hiervoor is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord. Het nieuwe bos wordt ruim twee keer zo groot als het gekapte oppervlak aan bomen en is beter toegankelijk dan het huidige.

 

hoe komt het park eruit te zien

Visualisatie

Hoe komt het windpark er straks uit te zien? Om hier een beeld van te geven, hebben de initiatiefnemers enkele visualisaties laten maken. Op de kaart zijn de zichtpunten van de visualisaties te zien.

wanneer wordt het park gerealiseerd

renewable factory

Voorbereiding bouwwerkzaamheden

In mei 2021 zijn de voorbereidingen voor de bouw van windpark Oude Maas gestart met de noodzakelijke civiele werkzaamheden. Onderdeel van deze werkzaamheden is de aanleg van tijdelijke en permanente wegen, waarvan de meeste nu zijn aangelegd. Ook is de parkbekabeling aangelegd en zijn de meeste (voor drie van de vijf kraanopstelplaatsen voor de windturbines gerealiseerd.

renewable factory

Hei-
werkzaamheden

Op dinsdag 24 augustus 2021 zijn de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windturbines gestart. Die dag starten we  bij de locatie van windturbine vijf, dit is de meest oostelijke turbine. Het heien duurt per locatie, inclusief het verplaatsen van de heistelling, ongeveer 10 dagen. 

Gelijk aansluitend op de hei-werkzaamheden wordt de fundatie verder in orde gemaakt met vlechtwerk in voorbereiding op de betonstort. De eerste betontransporten staan nu gepland voor ongeveer half september, waarna er iedere week voor één van de fundaties het beton wordt gestort. Naar verwachting worden de beton-werkzaamheden half oktober afgerond.