windpark oude maas

Windpark Oude Maas

Langs de Oude Maas hebben Eneco en renewable factory een windpark met 5 windturbines gerealiseerd. Windpark Oude Maas zal met een totaal opgesteld vermogen van 17,55 MW jaarlijks ongeveer 67.000 MWh aan groene stroom opleveren. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens.

Met de komst van het windpark wordt een grote bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard. De ambitie van de gemeente is namelijk om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat alles wat in de Hoeksche Waard gedaan wordt geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Eneco en renewable factory dragen hier graag aan bij met dit met dit project.

het project

Windpark Oude Maas - renewable factory

Waarom

De noodzaak om de energie-voorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 nam de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie.

 Eneco en renewable factory steunen dit met dit lokale project!

Windpark Oude Maas - renewable factory

Waar

De vijf windturbines zijn gebouwd langs de Oude Maas. Twee turbines worden ontwikkeld ten westen van de A29, en drie turbines ten oosten van de snelweg.

De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de vijf windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. De groene stroom zal lokaal gebruikt worden en omwonenden krijgen de kans om bij te dragen aan en te profiteren van dit unieke project.

Windpark Oude Maas - renewable factory

Nieuwsbrief

Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen die volgen uit de visie De Buiten-zomerlanden van de Gemeente Hoescke Waard wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven.

energie om te delen

Windpark Oude Maas - renewable factory

Lokaal eigendom

Eneco en renewable factory hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op het beoogd projectgebied duurzame energie op te gaan wekken. We zijn hiermee voornemens een bijdrage te leveren aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van de gemeente Hoeksche Waard.

De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied.

Windpark Oude Maas - renewable factory

Participatie

Wij vinden het zeer belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden goed te betrekken en te informeren. 

Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt door middel van financiële participatie.

zorg voor de leefomgeving

Geluid en slagschaduw

Windturbines maken geluid. In Nederland gelden strenge geluids-normen voor windturbines om omwonenden te beschermen tegen hinder. De normen voor windturbines zijn vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld snelwegen. Voor windmolens gelden echter strengere rekenregels dan voor wegen vanwege het specifieke geluid da een turbine produceert.

Zodra de zon op de rotorbladen van een windturbine schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Door het draaien van de bladen door de zon ontstaat een hinderlijk ‘stroboscopisch’ effect. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.

Ecologie en landschap

Een windpark kan gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving. Uit de onderzoeken blijkt dat de gevolgen echter beperkt zijn. De windturbines zorgen niet voor blijvende of ernstige verstoring van gebieden of soorten. 

Windturbines hebben effect op het landschap. De provincie Zuid-Holland probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. Windturbines worden geplaatst ‘daar waar het waait’ , ‘daar waar energie gevraagd wordt’ en ‘daar waar ze aan kunnen sluiten bij grote landschappelijke structuren’.

Windpark Oude Maas - renewable factory

Bomenkap

De komst van de windturbines op de gekozen locaties betekent dat er 1014 bomen gekapt moeten worden. Het is in dat geval verplicht om de gekapte bomen en verdwenen natuur op een andere plek te compenseren. Hiervoor is ongeveer 2,3 hectare beschikbaar op het buitendijks gebied Kooimansland, ten noorden van Heinenoord. Het nieuwe bos wordt ruim twee keer zo groot als het gekapte oppervlak aan bomen en is beter toegankelijk dan het huidige.