Windpark Oude Maas

Waarom Windpark Oude Maas?

De noodzaak om de energievoorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie. Eneco en Renewable Factory steunen dit met dit lokaal project!

De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de vijf windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. De groene stroom zal lokaal gebruikt worden en omwonenden krijgen de kans om bij te dragen aan dit unieke project.
 

Waar komt Windpark Oude Maas?

De vijf windturbines worden gebouwd langs Oude Maas. De twee turbines ten westen van de A29 worden ontwikkeld door Eneco, de drie ten oosten van de snelweg zijn van Renewable Factory.

Kaart

 

Geschiedenis

De Hoeksche Waard is één van de Zuid-Hollandse Eilanden. Een waard is een oude naam voor een vlak landschap in een rivierengebied. Waarden zijn ontstaan onder invloed van oude wisselende lopen van kreken en worden geheel of gedeeltelijk door rivieren omgeven. De Hoeksche Waard is een mozaïek van middeleeuwse polders en wordt door het Spui gescheiden van Voorne-Putten, door de Oude Maas van IJsselmonde en door de Dordtsche Kil van het Eiland van Dordrecht. Het brede Haringvliet en het Hollands Diep vormen de barrière naar Goeree-Overflakkee en het vasteland van Noord-Brabant. Het Vuile Gat vormt in het zuidwesten de scheiding met het eiland Tiengemeten.

In het begin van de 16e eeuw vormden ingepolderde stukken land een stelsel van kleine eilandjes in een gebied bestaande uit slikken en schorren. In de loop van de 16e eeuw werd vanuit de oostelijke polders richting het westen een aantal aangrenzende gebieden ingepolderd en vanaf het eind van de 16e eeuw werd de inpoldering richting het zuiden en oosten uitgevoerd.

Kaart

Oude Maas in 1860. In het rood het projectgebied.

De voorbereidingen van het ontwikkelen van het windpark zijn begonnen in 2012. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is gekeken wat de impact is van de turbines op de omgeving. Gekeken is naar verschillende sectorale aspecten zoals: geluid, slagschaduw, ecologie, externe veiligheid, landschap, archeologie, bodem en water.

Op basis van onder andere dit milieuonderzoek is een vergunning verleend in 2015. De Raad van State heeft deze in 2019 onherroepelijk verklaard. Ondanks wat vertraging hopen de initiatiefnemers eind 2021 te kunnen starten met de bouw. In 2022 zouden dan de windturbines moeten gaan draaien.