Veelgestelde vragen

Waar vind ik algemene informatie over windenergie?

Waarom zet Nederland in op windenergie?

Om klimaatverandering te bestrijden moet we onze energievoorziening verduurzamen. Dat betekent dat we moeten overstappen op duurzame bronnen van energie, zoals windmolens, zonnepanelen en bio-energie. In Nederland waait het vaak en hard: ideaal voor het opwekken van stroom met windmolens.

Waarom is voor deze plek gekozen?

De locatie Oude Maas is in de Visie Ruimte en Mobiliteit aangewezen als ‘locatie voor windenergie’. De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft deze locatie gekozen vanwege de combinatie van wind met technische infrastructuur en de grootschalige scheidslijn tussen land en water.

Hoe groot zijn de windturbines?

De as van de windturbines komt op een hoogte van 117 meter. De tiphoogte (het hoogste punt van de rotor) is 185 meter.

Kun je het windpark horen?

Windmolens maken geluid waarvoor in Nederland strenge geluidnormen gelden. Dit geluid is echter enkel in de directe omgeving van de windmolens te horen: meestal valt het geluid van de molens weg tegen andere bronnen van geluid, zoals het bestaande achtergrondgeluid van wegen, bomen en struiken.

Hoe wordt slagschaduw voorkomen?

Windturbines kunnen slagschaduw veroorzaken. Voor woningen in de omgeving is het hinderlijk als de schaduw op de gevel van de woning of in woonruimtes valt. Daarom is er landelijke regelgeving die bewoners tegen slagschaduw beschermt. Per woning mag per jaar maximaal 17 dagen en niet meer dan 20 minuten per dag slagschaduw op de gevel plaatsvinden. In totaal is dat maximaal 5,6 uur per jaar. Om aan deze regel te kunnen voldoen zijn de windturbines voorzien van een slagschaduw stilstand voorziening. Een sensor op de turbine meet of de zon schijnt. Op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, die zijn aangepast aan de stand van de zon, zal de windturbine uitgaan als de zon schijnt. Eneco en REF hebben de keuze gemaakt om slagschaduw terug te regelen naar 0 uur bij de woningen in de omgeving. Meer weten? Hier kunt u meer lezen over het thema slagschaduw.

Wordt er rekening gehouden met de natuur?

Onderzoek dat de initiatiefnemers van het windpark hebben laten uitvoeren toont aan dat de effecten op de natuur zeer beperkt zijn.

Veroorzaken windmolens veel slachtoffers onder vogels?

In een natuuronderzoek of Milieu Effect Rapportage (MER) wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het beoogde windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij mogen geen significante effecten optreden op de populaties. Normaliter zijn de effecten beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen huisdieren zoals katten eisen veel meer slachtoffers.

Waait het op deze plek wel hard genoeg?

Nederland is over het algemeen zeer geschikt om stroom uit wind op te wekken: het waait hier vaak en hard. Vooral in het zuidwesten van ons land (waar Windpark Oude Maas zich bevindt) staat voldoende wind om een rendabel windpark te exploiteren.

Hoeveel elektriciteit produceren de windturbines?

Met de windmolens wordt naar verwachten rond 67.000 MWh (megawattuur) opgewekt, wat gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 24.000 huishoudens.

Waarom zit er verlichting op de windturbines?

Windmolens die hoger zijn dan 150 meter moeten verplicht worden uitgerust met deze zogenaamde obstakelverlichting. Dit komt voort uit internationale regelgeving voor de veiligheid van het luchtverkeer.

Hoe lang gaan de windturbines mee?

De huidige moderne windmolens hebben gemiddeld een levensduur van ongeveer 25 jaar.

Wat gebeurt er met de windturbines aan het einde van hun levensduur?

De initiatiefnemers zijn verplicht zorg te dragen voor verwijdering van de windmolens aan het einde van hun looptijd. Veel onderdelen en materialen van de turbines kunnen worden hergebruikt.

Kan ik deelnemen aan het windproject?

Dat kan! De exacte vorm van de financiële participatie moet nog worden gepresenteerd, maar er staat vast dat een gedeelte van het windpark en daarmee de winst in handen komt van de omgeving.